Algemene voorwaarden D-Blok/Stofplein

Algemene Voorwaarden D-Blok/Stofplein betreffende bemiddeling in gebruikte goederen:

Definities

1. Wij D-Blok, bemiddelaar, de gebruiker van de algemene voorwaarden

2. D-Blok presenteert zich onder de naam Stofplein wanneer het gaat om gebruikte goederen

3. Bemiddelaar tussen verkoper, koper, de afnemer, de opdrachtgever; iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).

4. Verkoper is de partij die haar goederen bij D-Blok, onder de titel Stofplein, ter bemiddeling aanbiedt

5. Koper is de partij die de goederen koopt van verkoper middels bemiddeling via D-Blok

Algemeen

1. Al de aanbiedingen van gebruikte goederen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.

2. De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voor zover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.

3. Indien wij met de wederpartij meer dan eenmaal overeenkomsten sluiten, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.

4. Wanneer enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige of vernietigde bepaling wordt in zulk geval vervangen door een geldige bepaling, die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de niet-geldige.

Prijzen en verzendkosten

1.Tenzij anders vermeld zijn getoonde prijzen gebaseerd op levering af verkopende partij; inclusief B.T.W., exclusief verzend- en administratiekosten. De kopende partij wordt belast met de verzendkosten.

2. Het totaal door de kopende partij te betalen bedrag wordt berekend tijdens het plaatsen van een bestelling op onze website en getoond voordat de bestelling definitief is.

Aanbiedingen

1. Alle gedane aanbiedingen van gebruikte goederen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en in opdracht van de verkoper, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

1A. Indien een aanbieding vergezeld gaat van begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde ons eigendom en moeten op eerste verzoek aan ons worden teruggezonden. Zij mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.

2. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order. Niet-acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht.

3. Wij behouden ons het recht voor om bemiddeling zonder opgaaf van redenen te weigeren.

4. Verkoper is en wij zijn niet gebonden te leveren tegen een in de aanbieding vermelde prijs indien deze prijs berust op een druk- of schrijffout.

5. Wij zijn in geval van opdrachten (telefonisch, online via onze website of per email) niet aansprakelijk voor onjuiste levering en/of facturering ontstaan door de betreffende opgave. Schriftelijke bevestigingen van telefonische, via onze website of per email ontvangen/verstuurde opdrachten die binnenkomen na de datum van de inmiddels plaatsgevonden hebbende leveringen van de bestelde zaken doen hieraan geen afbreuk.

Overeenkomsten

1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met verkoper eerst dan tot stand nadat wij een opdracht hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd.

2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

3. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4. Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een ander natuurlijke persoon en/of rechtspersoon een overeenkomst sluit, verklaart hij - door ondertekening van het contract - daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de natuurlijke persoon of rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht ons niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen producten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de kopende partij, uitsluitend te onzer beoordeling, voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

7. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings-, als aan de overige verplichtingen voldaan is.

8. Wij zijn bevoegd om indien wij dit noodzakelijk, dan wel wenselijk achten voor een juiste uitvoering van de ons verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

9. De verkopende en kopende partijen zijn gehouden ons tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst.

10. De duur van vermelding van de aangeboden goederen op onze website(-s) is gemaximeerd op drie maanden. Na drie maanden zullen de aangeboden goederen door ons van de website(-s) worden gehaald. Aan vermelding van producten op onze website en/of aanbiedingen kan geen enkel recht worden ontleend en genoemde vermeldingen en/of aanbiedingen kunnen zonder opgaaf van reden op ieder moment door ons van de website worden verwijderd.

Administratiekosten

1. Onze administratiekosten voor de verkopende partij bedragen 10% van de verkoopprijs met een minimum van € 9,50 exclusief BTW en worden verrekend met het door ons uit te betalen bedrag aan verkopende partij

2. Onze administratiekosten voor de kopende partij bedragen € 2,50 exclusief BTW en worden toegevoegd aan het te betalen bedrag voor de kopende partij.

Betalingen en leveringen

1. Betaling geschiedt bij voorkeur via IDEAL op de website van D-Blok. Het bedrag kan ook naar de bankrekening van D-Blok worden overgemaakt. Dit vertraagd de levering. Als betaaldatum geldt de datum van ontvangst op de bankrekening van D-Blok.

2. Slechts nadat de betaling volledig (prijs product, administratiekosten en verzendkosten) is voldaan als gesteld onder voorgaand punt 1 zal D-Blok een verkoopbevestiging sturen aan verkopende en kopende partij.

3. Verkopende partij verplicht zich, nadat er een verkoopbevestiging vanuit D-Blok is toegezonden, de goederen verzendklaar te maken. D-Blok bemiddelt in de totstandkoming van de transactie en verwerkt/garandeert de betalingen. Verzending wordt uitbesteed en is onder verantwoordelijkheid van de kopende partij. Verkopende partij is verplicht de verkochte goederen aan de transporteur aan te bieden op diens verzoek en condities. De condities van de transporteur zijn vermeld op onze website.

4. Zodra de goederen aan de kopende partij zijn aangeboden en er is getekend voor ontvangst, is de kopende partij gehouden dit terstond te melden aan D-Blok. Verkopende partij ontvangt hiervan een bevestigingsbericht. Na ontvangst van de leveringsbevestiging voldoet D-Blok het verkoopbedrag, onder aftrek van genoemde administratiekosten, binnen 30 dagen aan de verkopende partij.

5. Zowel de verkopende als kopende partij ontvangen een factuur conform de regeling margegoederen. Hierop staan voor zover mogelijk in ieder geval de goederen op omschreven en zijn de verschillende bedragen gespecificeerd alsmede adresgegevens van de verkopende en kopende partij.

Transportrisico

1.De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de kopende partij aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaald en uitbesteed aan een professionele vervoerder. Tenzij anders overeengekomen, neemt de kopende partij alle risico in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder.

2. Eventuele specifieke wensen van een partij inzake het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd indien de partij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

Overmacht

1.Ingeval na het tot stand komen van een overeenkomst blijkt dat de uitvoering ten gevolge van overmacht voor ons bezwaarlijk of onmogelijk wordt, zijn wij gerechtigd de opdrachten, voor zover deze nog uitvoering behoeven, naar onze keuze te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten, in welke gevallen de wederpartij gelet op de omstandigheden van het geval, zo spoedig mogelijk bericht zal worden.

2. Onder overmacht wordt verstaan: iedere situatie waarin wij onze verplichtingen of een deel daarvan niet kunnen nakomen als gevolg van omstandigheden gelegen buiten onze schuld en welke omstandigheden evenmin op grond van de wet, een door ons gegeven garantie of de algemeen geldende verkeersopvatting aan ons kunnen worden toegerekend.

3. In ieder geval gelden de volgende omstandigheden doch niet limitatief, als overmacht:

- natuurrampen;

- oorlogen, nationale of internationale gewapende conflicten en voorbereidingen daartoe;

- maatregelen van binnenlandse, buitenlandse of supranationale overheden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, besluiten die verband houden met invoercontingentering;

- stopzetten van de toelevering van noodzakelijke onderdelen, materialen, grondstoffen en/of halffabricaten;

- blokkade of belemmering van transportroutes, files daaronder begrepen;

- stakingen of arbeidsonrusten;

- wegvallen van voorzieningen door Nutsbedrijven;

4. Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

5. Is naar ons oordeel de overmacht situatie van blijvende aard, dan hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Wij zijn gerechtigd betalingen te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, vóórdat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

6. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

Aansprakelijkheid

1. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiende uit de uitvoering van een overeenkomst.

2. Indien wij desondanks aansprakelijk zijn voor enige schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal dat deel van het factuurbedrag dat gemoeid is met dat onderdeel van de uitvoering van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans maximaal tot het factuurbedrag, althans tot maximaal de totale opdrachtsom, althans tot het bedrag van de door onze assuradeur te verstrekken uitkering.

3. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

4. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor aantasting van de zaak ten gevolge van ondeugdelijke opslag, bewerking, gebruik of onderhoud door de wederpartij of een derde.

5. Voor schade voortvloeiende uit een verkeerd gebruik van de zaak, niet conform de gebruiksaanwijzing of onze aanwijzing, of anders dan waarvoor de zaak bestemd is, zijn wij nimmer aansprakelijk.

6. Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen zijn wij nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij ons bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij wij steeds de bedoeling van de wederpartij als leidraad en uitgangspunt neemt.

7. De verkopende en kopende partij vrijwaren ons voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan de verkopende of kopende partij toerekenbaar is.

8. Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde goederen door of namens de wederpartij, zijn wij gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of van derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan ten gevolge van samenstellings- en/of fabricagefouten dan wel door enigerlei andere oorzaak.

9. De wederpartij dient vooraf zelf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor zij het gekochte gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte niet geschikt is voor het doel, kan de wederpartij ons niet aansprakelijk houden voor de daaruit voortvloeiende schaden.

10. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ons of onze ondergeschikten.

Garantie

Gebruikte artikelen:

D-Blok bemiddelt in aan- en verkoop van gebruikte goederen, afkomstig van zowel geregistreerde als niet geregistreerde klanten en/of particulieren. Wij weten niet hoe lang of hoe vaak de aangeboden goederen door de (vorige) eigenaar/eigenaren zijn gebruikt en zijn daarom niet in staat om de kopende partij iets over de levensduur, werkzaamheid of het gebruik van een product te vertellen. Dit betekent dat van de koper grote oplettendheid wordt verwacht betreffende de staat en functionaliteit waarin de artikelen verkeren. Wij kennen de verwachting van de koper aangaande het te kopen product niet. Iedere vorm van garantie wordt door D-Blok uitgesloten.

Reclames

Wij geven enkel de omschrijving, hoeveelheid, inhoud en staat van de goederen weer zoals deze middels informatie van de verkopende partij is aangeleverd. Reclames als gevolg van defecten of missende onderdelen, anders dan in de aanbieding omschreven, welke kunnen leiden tot een retourzending aan verkopende partij dienen direct bij aflevering, maar in ieder geval binnen 48 uur, bekendgemaakt te worden aan D-Blok en de verkopende partij. Het aankoopbedrag zal, onder aftrek van de administratiekosten en kosten van de retourzending, binnen 30 dagen dagen op de rekening van koper worden teruggestort. Verkopende partij heeft geen recht op vergoeding van enige vorm van schade dan wel financiële compensatie.

Toepasselijk recht

1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. De Eenvormige Wetten inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken en de totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken worden nadrukkelijk uitgesloten.

Geschillen

1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin hebben wij het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter of aan een Raad voor Arbitrage.

2. Wij zijn niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval wij de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis zullen stellen. De wederpartij heeft alsdan gedurende één maand de gelegenheid om zich voor beslechting door de burgerlijke rechter uit te spreken.

3. Ingeval het geschil beslecht wordt door arbitrage zullen drie scheidslieden rechtspreken als goede mannen naar billijkheid. Benoeming van de scheidslieden geschiedt aldus dat elk van partijen er één benoemt en de derde wordt benoemd door de twee reeds benoemde scheidslieden tezamen. De kosten van de scheidslieden en hun honorarium ten laste van partijen zodanig als scheidslieden zullen bepalen. Voor zover daarvan in het vorenstaande niet is afgeweken, zijn de bepalingen van Boek IV van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing.

 
 

Algemene Voorwaarden D-Blok nieuwe artikelen:

Definities

1. Wij D-Blok, verkoper, de gebruiker van de algemene voorwaarden;

2. Wederpartij van verkoper, koper, de afnemer, de opdrachtgever; iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n). Overeenkomst tussen ons en de wederpartij.

Algemeen

1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.

2. De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voor zover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.

3. Indien wij met de wederpartij meer dan eenmaal overeenkomsten sluiten, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.

4. Wanneer enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige of vernietigde bepaling wordt in zulk geval vervangen door een geldige bepaling, die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de niet-geldige.

Aanbiedingen

1. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

1A. Indien een aanbieding vergezeld gaat van begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde ons eigendom en moeten op eerste verzoek aan ons worden teruggezonden. Zij mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.

2. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order. Niet-acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht.

3. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

4. Wij zijn niet gebonden te leveren tegen een in de aanbieding vermelde prijs indien deze prijs berust op een druk- of schrijffout.

5. Wij zijn in geval van opdrachten (telefonisch, online via onze website of per email) niet aansprakelijk voor onjuiste levering en/of facturering ontstaan door de betreffende opgave. Schriftelijke bevestigingen van telefonische, via onze website of per email ontvangen/verstuurde opdrachten die binnenkomen na de datum van de inmiddels plaatsgevonden hebbende leveringen van de bestelde zaken doen hieraan geen afbreuk.

Overeenkomsten

1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand nadat wij een opdracht hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.

2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

3. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen acht werkdagen.

4. Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een ander natuurlijke persoon en/of rechtspersoon een overeenkomst sluit, verklaart hij - door ondertekening van het contract - daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de natuurlijke persoon of rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht ons niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen producten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij, uitsluitend te onzer beoordeling, voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

7. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings-, als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

8. Wij zijn bevoegd om indien wij dit noodzakelijk, dan wel wenselijk achten- voor een juiste uitvoering van de ons verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

9. De wederpartij is gehouden ons tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst.

Prijzen

1.Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats; inclusief B.T.W. en exclusief andere belastingen, heffingen en rechten; exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering; vermeld in Euro's.

2. Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren, zijn wij gerechtigd een met de kostprijsstijging overeenkomende hogere verkoopprijs in rekening te brengen, zonder dat de wederpartij het recht heeft de overeenkomst te (doen) ontbinden, terwijl wij op grond van het bovenstaande in geen geval gehouden zijn tot enige schadevergoeding; een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.

Leveringen

1.Vanaf het moment van sluiting van de koopovereenkomst is het gekochte voor risico van de wederpartij. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan huis/bedrijf van de wederpartij. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door ons met de wederpartij is overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt aangegeven.

2. De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat wij deze bij hem afleveren of doen afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

3. Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, zijn wij gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de wederpartij.

4. Indien de wederpartij de gekochte zaken niet binnen een week afneemt, zijn wij gerechtigd de zaken aan een ander te verkopen. Indien zulks niet lukt zijn wij gerechtigd de zaken te vernietigen. De schade die wij bij doorverkoop of vernietiging lijden komt voor rekening van de wederpartij.

5. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering, doch in elk geval binnen acht werkdagen, op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.

6. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

7. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren.

8. Indien wij een termijn voor levering hebben opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk een fatale termijn zijn overeengekomen.

Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij ons schriftelijk in gebreke te stellen en ons een redelijke termijn te gunnen.


Transportrisico

1.De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt de wederpartij alle risico in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder.

2. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

3. Wij zijn gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Wanneer wij een dergelijke vergoeding in rekening brengen, zal deze verrekend worden na retourzending in onbeschadigde staat.

Overmacht

1.Ingeval na het tot stand komen van een overeenkomst blijkt dat de uitvoering ten gevolge van overmacht voor ons bezwaarlijk of onmogelijk wordt, zijn wij gerechtigd de opdrachten, voor zover deze nog uitvoering behoeven, naar onze keuze te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten, in welke gevallen de wederpartij gelet op de omstandigheden van het geval, zo spoedig mogelijk bericht zal worden.

2. Onder overmacht wordt verstaan: iedere situatie waarin wij onze verplichtingen of een deel daarvan niet kunnen nakomen als gevolg van omstandigheden gelegen buiten onze schuld en welke omstandigheden evenmin op grond van de wet, een door ons gegeven garantie of de algemeen geldende verkeersopvatting aan ons kunnen worden toegerekend.

3. In ieder geval gelden de volgende omstandigheden doch niet limitatief, als overmacht:

- natuurrampen;

- oorlogen, nationale of internationale gewapende conflicten en voorbereidingen daartoe;

- maatregelen van binnenlandse, buitenlandse of supranationale overheden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, besluiten die verband houden met invoercontingentering;

- stopzetten van de toelevering van noodzakelijke onderdelen, materialen, grondstoffen en/of halffabricaten;

- blokkade of belemmering van transportroutes, files daaronder begrepen;

- stakingen of arbeidsonrusten;

- wegvallen van voorzieningen door Nutsbedrijven;

4. Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

5. Is naar ons oordeel de overmacht situatie van blijvende aard, dan hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Wij zijn gerechtigd betalingen te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, vóórdat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

6. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

Intellectuele eigendom

1.Wij blijven eigenaar van de rechten van intellectuele eigendom zoals onder andere het auteursrecht en/of het modelrecht met betrekking tot afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen, modellen, mallen, litho's, rekeningen, berekeningen en verdere omschrijvingen waaronder catalogi, of prospectussen, door of namens ons bij de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd.

2. Het is de wederpartij niet toegestaan om zonder onze schriftelijke toestemming gebruik te maken van de in lid 1 genoemde rechten in de meest ruime zin van het woord, waaronder, doch niet beperkt tot, het maken van reproducties.

3. De wederpartij vrijwaart ons tegen elke actie van derden welke is gebaseerd op inbreuk van het recht van intellectuele eigendom, ter zake van door de wederpartij bij ons in uitvoering gegeven opdracht.

Aansprakelijkheid

1. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst.

2. Indien wij desondanks aansprakelijk zijn voor enige schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal dat deel van het factuurbedrag dat gemoeid is met dat onderdeel van de uitvoering van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans maximaal tot het factuurbedrag, althans tot maximaal de totale opdrachtsom, althans tot het bedrag van de door onze assuradeur te verstrekken uitkering.

3. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

4. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor aantasting van de zaak ten gevolge van ondeugdelijke opslag, bewerking, gebruik of onderhoud door de wederpartij of een derde.

5. Voor schade voortvloeiende uit een verkeerd gebruik van de zaak, niet conform de gebruiksaanwijzing of onze aanwijzing, of anders dan waarvoor de zaak bestemd is, zijn wij nimmer aansprakelijk.

6. Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen zijn wij nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij ons bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij wij steeds de bedoeling van de wederpartij als leidraad en uitgangspunt neemt.

7. De wederpartij vrijwaart ons voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan de wederpartij toerekenbaar is.

8. Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde goederen door of namens de wederpartij, zijn wij gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of van derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan ten gevolge van samenstellings- en/of fabricagefouten dan wel door enigerlei andere oorzaak.

9. De wederpartij dient vooraf zelf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor zij het gekochte gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte niet geschikt is voor het doel, kan de wederpartij ons niet aansprakelijk houden voor de daaruit voortvloeiende schaden.

10. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ons of onze ondergeschikten.

Reclames

1. Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons, rechtstreeks, binnen 8 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.

2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen acht dagen na de factuurdatum.

3. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd en worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.

4. het bewijs dat het afgeleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst dient door de wederpartij geleverd te worden.

5. Indien de wederpartij aan ons klachten kenbaar maakt omtrent de geleverde zaken, dan dient de wederpartij ons met bekwame spoed in de gelegenheid te stellen de zaken te inspecteren en te onderzoeken. Wij zullen eventueel nader onderzoek op de minst bezwarende wijze verrichten waartoe de wederpartij ons in de gelegenheid dient te stellen, zo nodig door afgifte van de zaken. Alle redelijk gemaakte kosten van het noodzakelijk onderzoek zijn voor rekening van de wederpartij, in het geval de klachten ongegrond blijken te zijn.

6. Geringe afwijkingen in de geleverde zaken, zowel wat betreft afmeting, kleur, vorm en verpakking, kunnen geen aanleiding zijn voor de wederpartij de order c.q. de geleverde zaken geheel te annuleren of geheel of gedeeltelijk betaling te weigeren dan wel van ons schadevergoeding te vorderen.

7. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.

8. Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.

9. Retour zenden van het geleverde kan slechts geschieden na onze schriftelijke toestemming onder door ons te bepalen voorwaarden.
Garantie

1.Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verlenen wij 6 maanden garantie m.b.t. de door ons geleverde producten. Deze garantie beperkt zich tot de zich voordoende fabrieksfouten en omvat dus niet storingen die hun oorzaak hebben in aan enige vorm van slijtage

of verbruik onderhevige onderdelen van het geleverde, of storingen veroorzaakt door inwerking van bijvoorbeeld water, rook, luchtvochtigheid of andersoortige invloeden.

2. Op van derden betrokken onderdelen of bijvoegingen wordt door ons niet langer garantie verleend, dan deze toeleverancier aan ons verleent.

3. De garantie vervalt, indien door de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van het geleverde.

4. De garantie vervalt eveneens, indien door de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden werkzaamheden c.q. wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd.

5. Vervangen wij ter voldoening aan onze garantieverplichting onderdelen, dan worden de vervangen onderdelen ons eigendom.

6. Voldoet de wederpartij niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig aan enig uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan zijn wij niet gehouden tot garantie, zolang die situatie voortduurt.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud

1.Geleverde zaken blijven onze eigendom, tot het moment waarop al zijn krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden of nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de wederpartij zijn betaald. Ingeval van surseance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij, of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, zijn wij gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Annulering en terugname laten ons recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van ons op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.

2. Zaken waarop ons eigendomsvoorbehoud rust, kunnen slechts in het kader van de normale bedrijfsoefening van de wederpartij worden doorverkocht.

3. De wederpartij is verplicht alle onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en herkenbaar als onze eigendom te bewaren en te verzekeren tegen nieuwwaarde tegen alle gangbare risico’s. De door de verzekeraar uitgekeerde schadepenningen treden in de plaats van voormelde zaken en komen aan ons toe.

4. In het geval de wederpartij zijn verplichtingen jegens ons niet nakomt, dan wel een gegronde vrees bestaat dat de wederpartij zulks niet zal doen, zij wij gerechtigd geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden, weg te doen halen. De wederpartij dient ons hiertoe de volledige medewerking te verlenen, bij gebreke waarvan de wederpartij jegens ons een boete verbeurt van 10% van het door de wederpartij verschuldigde, voor iedere dag, een deel van een dag daaronder begrepen, dat de wederpartij jegens ons hiermede in gebreke blijft, onverminderd de verplichting tot afgifte.

5. De wederpartij verplicht zich jegens ons om in het geval derden rechten rusten op de zaken waarop het eigendomsrecht rust, willen vestigen dan wel willen doen gelden, terstond ons hiervan op de hoogte te brengen en de derden te informeren omtrent ons eigendomsvoorbehoud.

6. De wederpartij verplicht zich jegens ons om binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen aan alle maatregelen die wij ter bescherming van ons eigendomsrecht met betrekking tot de zaken willen treffen.

7. Op de afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de wederpartij zijn overgegaan en zich nog in handen van de wederpartij bevinden, behouden wij ons hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3: 237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in artikel 3: 92 lid 2 BW opgenoemde, die wij dan uit welke hoofde dan ook tegen de wederpartij mocht hebben. Op ons eerste verzoek zal de wederpartij zijn medewerking verlenen het pandrecht middels registratie te effectueren.

Betaling

1.Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant bij (af)levering te geschieden zonder enige korting, of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening binnen 14 dagen na factuurdatum. De op onze bank- en giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. D-Blok behoudt zich het recht voor een aanbetaling te eisen alvorens de order verder in behandeling te nemen. Het niet voldoen van de aanbetaling binnen de gestelde termijn leidt tot het niet leveren van de bestelde goederen. Op geen enkele wijze kan aanspraak gemaakt worden op enige vorm van schadevergoeding indien voorgaande de reden is van het niet leveren. De gedane aanbetaling zal worden verrekend op de eindfactuur.

2. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

3. Ingeval de wederpartij:

a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd;

b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;

c. enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt;

d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;

e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der genoemde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen.

Rente en kosten

1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1(één)% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15(vijftien)% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag.

Toepasselijk recht

1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. De Eenvormige Wetten inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken en de totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken worden nadrukkelijk uitgesloten.

Geschillen

1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin hebben wij het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter of aan een Raad voor Arbitrage.

2. Wij zijn niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval wij de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis zullen stellen. De wederpartij heeft alsdan gedurende één maand de gelegenheid om zich voor beslechting door de burgerlijke rechter uit te spreken.

3. Ingeval het geschil beslecht wordt door arbitrage zullen drie scheidslieden rechtspreken als goede mannen naar billijkheid. Benoeming van de scheidslieden geschiedt aldus dat elk van partijen er één benoemt en de derde wordt benoemd door de twee reeds benoemde scheidslieden tezamen. De kosten van de scheidslieden en hun honorarium ten laste van partijen zodanig als scheidslieden zullen bepalen. Voor zover daarvan in het vorenstaande niet is afgeweken, zijn de bepalingen van Boek IV van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing.